MANDEHANA RY IRAKA FAINGAM-PANDEHA

 

 Miarahaba Tompoko! Nice to meet you!

 

ISAORANA ANDRIAMANITRA FA TSY TAKATRY SAINA 

NY FITIAVANY! AVY AMIN'I JEHOVAH IZAO KA DIA MAHAGAGA EO IMASONTSIKA. HO TAHIAN'NY TOMPO MANOKANA IANAO IZAY MITSIDIKA IZAO TRANOKALAM-PIFANDRAISANA IZAO. HO TAHIANA IANAO RAHA MIDITRA NY SITE, HO TAHIANA KOA IANAO RAHA HIVOAKA. EFA NOHAMASINIKO ITY SITE ITY HOY JEHOVAH MBA HITOERAN'NY ANARAKO MANDRAKIZAY, ARY AMIN'NY ALALAN'IZAO SITE IZAO NO ANEHOAKO NY VONINAHITRO! Hoy JEHOVAH TOMPON'NY MARO.

  ISIKA KOSA HANAIKY HO IRAKA FAINGAM-PANDEHA

 

Pasteur RANDRIANARISOA Jean Aimé

                               

MIARAHABA ANTSIKA AMIN'NY ANARAN'I JESOSY! 

 

"Ary izay hendry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra; ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria".


"Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra; ka na inona na inona fehezinao eto ambonin'ny tany dia hofehezina any an-danitra; ary na inona na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia hovahana any an-danitra".

                                                                                                                                                                                     

Ry havana malala, andro farany izao, antomotra ny faran'ny zavatra rehetra! Mirongatra ny asan'i Satana sy ny devoly, indrindra ny Antikristy izay milofo mafy hamotraka ny kristiana sy ny mpanompon'Andriamanitra niova fo marina, manara-dia an'i Jesosy Kristy Tompo, Manoloana   izany toe-javatra izany, dia tsy mitaza-potsiny Jesosy, fa maniraka antsika sy ny Fanahy Masina Izy hitondra ny FANALAHIDIN'NY FANJAKAN'NY LANITRA hamahàna ny OLANA REHETRA SY HAMOHANA VARAVARANA NY MPINO IZAY MIBEBAKA MARINA, AMIN'NY ANARAN'I JESOSY KRISTY AVY ANY NAZARETA, ILAY MANANA IZANY LAKILE IZANY. Vonona Izy hanome izany FANALAHIDY izany ho an'ny MALALANY IZAY NAVOTANY TEO AMIN'NY HAZO FIJALIANA, ka vonona HIJORO VAVOLOMBELON'NY FIJALIANY SY NY FITSANGANANY TAMIN'NY MATY  ARY HIJORO HATRAMIN'NY FARANY, na inon-kidona na inon-kihatra!  

Eo anatrehan'ny asan'i Satana izay mihanaka izay tsy izy, dia MANEHO NY HERINY SY NY FAHEFANY ihany koa ny Tompo Jesosy. IZY NO TOMPON'NY FAHEFANA REHETRA HATRANY AN-DANITRA KA HATRETY AN-TANY. Manome antsika ny FANAHY MASINA IZY, mba hananantsika ny FAHENDRENA SY NY FAHAIZAM-PANAHY REHETRA hanadarabohana an'i Satana sy ny asa ratsiny rehetra! Tsy sitrak'Andriamanitra ny fahoriana sy ny fijaliana, marina fa mety mitranga izany, ary ny Tenin'Andriamanitra dia tsy manafina izany, fa ATY AMIN'IZAO TONTOLO IZAO NO AHITANTSIKA FAHORIANA; Fa izao e! MANAFAKA ANTSIKA AMIN'IZANY JESOSY TOMPO. FAHOTANA, ARETINA, ASAN' I SATANA ISAN-KARAZANY, omen'Andriamanitra FAHENDRENA TSY TAKATRY NY SAINA ISIKA HAHAFAHANA MIADY AMIN'IZANY KA HO TONGA MPANDRESY,  AMIN'NY ALALAN'ILAY TIA ANTSIKA!

NOHON'NY AMIN'NY AMIN'NY FANOMEZAM-PAHASOAVANA IZAY NOMEN'ANDRIAMANITRA ANTSIKA, dia omeny izany fahendrena mamirapiratra izany isika, ka tonga mahalala ny ZAVA-MIAFIN'NY FANJAKAN'ANDRIAMANITRA!

NOHO IZANY, ny lahatsoratra rehetra izay avoaka eto amin'izao TRANONKALA izao, dia TOLO-TSAIN'NY FANAHY MASINA MIVANTANA AMPAHEREZANA ANTSIKA SY ANAFAHANA ANTSIKA ARY AHAZOANTSIKA IHANY KOA VALIM-BAVAKA SY FITAHIANA AVY AMIN'ANDRIAMANITRA.

DIA MAHEREZA INDRINDRA RY MALALA!

                                                                                                                                 

 

                                                                              PROPHETE JEAN AIME

        

                                                                                                                                                                                                                                                       

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site