Ny RAODIA SY NY FANDIKA

IREO KARAZAN’ARETINA SAMIHAFA SY NY FANASITRANANA AVY AMIN’I JESOSY

 

Amin’izao andro farany izao, dia ahitana aretina maro isan-karazany eto amin’izao tontolo izao. Izao anefa, arakaraky ny ahitana ny fitsaboana na ny fanafody maro samihafa, no ahitana ihany koa fa be dia be ny aretina vaovao na hafahafa izay tsy hitan’ny dokotera na ny fitsaboana moderna ny momba azy ireny. Aoka ho tsapantsika aloha fa mizara roa mazava tsara ny karazan’aretina: misy ny avy amin’ny lalanan’ny zava-boahary na ny natiiora, ny fahatongavan’izany. Ohatra, voan’ny tazo ny olona iray, satria nohanin’ny moka izay mitondra atodin-tazo. Ao koa ny aretina azo vokatry ny asan’ny devoly na ny asan’ny maizina, tahaka ny sakafo misy ody na poizina malagasy, iza miteraka ny aretina hafahafa atao hoe “voan-kanina”. Tsy afaka miala amin’izany isika ry havana malala, ary amin’ny maha-gazety ara-panahy ny NICE, dia hijery isika androany ireo karazan’aretina azo vokatry ny asan’ny maizina, sy ny fanafody na fanasitranana izany. Tsara ho marihina ihany koa anefa, fa afaka mitondra aretina ara-boajanahary fahita amin’ny andavandro ihany koa nty devoly, toy ny tazo, ny fanahy moana sy marenina, sns…

NY RAO-DIA SY NY FANDIKA

Ny rao-dia dia avy amin’ny teny malagasy anankiroa atao hoe “Raoka” sy “Dia”. Aretina azo vokatry ny fandraofan’ny hafa ny vovoka avy nitsahin’ny tongotra, asiany fanafody ratsy famosaviana iny ary dia miteraka aretina ratsy amin’ny tongotr’ilay nokendrena. Tsy izany ihany anefa, fa na dia tondroin’ilay olona te hanisy ratsy fotsiny amin’ny fanondrony aza ny dian’ilay olona kendrena, dia efa ampy hahatonga aretina sy asan’ny devoly aminy izany. Manampy izany ihany koa ny fitaovana fanao amin’ny tongotra, toy ny kiraro na ny ba, dia azon’ny tsy tia amindrana na andefasana izany aretina “Rao-dia” izany. Miditra eo amin’ny rantsana faharoa akaikin’ny ankihibe amin’ny tongotra havia, ny devolin’ny rao-dia.

Ny fandika dia tsy hafa fa fanafody mipetraka amin’ny tany, na ny lalan-kaleha, na any an-tokatrano, ka voadika tsy nahy, na fanahy iniana natao hamelezana olona mandalo eo amin’ny toerana iray. Eo amin’ny antsasaky ny faladia amin’ny tongotra havanana kosa indray izy no miditra, ary tsy heno ihany koa ny fidirany amin’izany, mandra-pahatongany eny amin’ny antsasaky ny ranjo

Tsy heno ny fidiran’ireo aretina roa ireo amin’izany, fa misoko mangina. Tsy maintsy miaraka, tahaka ny mpivady izy ireo, miakatra moramora izy 

amin’izany, manaraka ny felan-tongotra, mahazo ny kitrokely, ny ranjo. Rehefa tonga eo amin’ny antsasaky ny ranjo izy, dia manomboka mamolivoly, na mangidihidy, mararirary manandrify ny rantsana. Rehefa tonga eo amin’ny lohalika izy, raha tiany, dia mijanona eo ary mitarika aretina sy fanaintainana ary fivontosana eo amin’izany faritra izany. Ny Rao-dia sy fandika dia fototra sy antony mahatonga ny aretin’ny lohalika eo amin’ny zokiolona, na ny antitra. Mivonto izy ireo, ary mitarika fanaintainana sy tsy fahafahana mandeha tsara, ka mahatonga ny olona voany handringa sy hijaly amin’ny fandehanana. Misy devoly manararaotra mitsofoka eo amin’ny lohalika, dia ny devolin’ny fahalemena sy ny devoly kilemaina, manampy ny devolin’ny rao-dia sy ny fandika. Ohatra iray amin’izany ny mamanay, izay efa 82 taona amin’izao fotoana izao, ary efa tany amin’ny dimy taona tany ho any no efa narary lohalika, nivonto, ary tena sahirana tamin’ny fandehanana. Vao iray volana mahery kely teo izay vao fantatra fa hay rao-dia sy fandika no nahazo azy. Rehefa fantatra izany dia natao avy hatrany ny asan’Andriamanitra sy ny fandroahana ireo karazana devoly ireo. Mila fantarina tsara ny aretina mahazo ny olona iray, sy ny devoly mamikitra amin’izany faritra izany, mba hahafahana mandroaka sy manapotika azy. Tiana ny manamarika fa ny devolin’ny Rao-dia sy ny fandika, dia faran’izay mora roahina sy resena, satria devoly saro-tahotra sy kely aina (devoly malemy sy mandringa), saingy manao mpamosavy malemy, misoko miadana, sy homa-miadana, ary tompon’andraikitry ny aretina homamiadana amin’ny faritra sasany amin’ny vatana.

Mijanona eo ireto karazana devoly roa farany ireto, fa ny rao-dia sy ny fandika kosa dia manohy ny diany miakatra, hatrany mankany ambony.

Andalovany ny fe sy ny foto-pe, fa ny taova tiany hasiana kosa, dia ny tranon-jaza eo amin’ny vehivavy, ary ny prostate, ho an’ny lehilahy. Ireo devoly ireo no tompon’andraikitra ny aretina maro ao amin’ny tranon-jaza, toy ny fibrum, ny zaza antsoso-koditra, ny cancer na ny homamiadan’ny col sy ny tranon-jaza. Miara-miasa amin’ny devoly janga, ny devolin’ny fahafatesana ary ny devoly tsy tia zaza mena ny devolin’ny rao-dia amin’izany rehetra izany, manapotika sy mampahory ilay olona sy ny taova manodidina toy ny tranon-jaza, ny col, ny lalan-jaza. Betsaka ny fiantraikany ratsy amin’ny fandalovan’ireo miaramilan’I Satana ireo ao amin’ny tranon-jaza, toy ny fahamombana, ny fahafahan-jaza, ny fahafatesan’ny reny na ny zaza eo amin’ny fiterahana, ny aretin-dratsy vokatry ny firaisana ara-nofo, toy ny angatra…, ny zaza an-tsoso-koditra, ny tsiranoka fotsy avy any amin’ny fivaviana, ny korontana eo amin’ny 

fadim-bolana, ny zavatra mibontsina marary sy mangidihidy any amin’ny fivaviana, ny fandehanan-dra na hemorragie. Ohatra iray amin’ny aretiana vokatry ny rao-dia, dia ilay vehivavy narary nandeha rà na hemorragie,nandritry ny roa ambin’ny folo taona, ka tsy sitran’ny mpitsabo sy ny fanafody, na dia nandaniana ny vola sy ny fananana rehetra aza: “Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary roa ambin'ny folo taona [Gr. narary nandeha rà] sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana, fa vao mainka nihanarary kokoa aza; koa rehefa nahare ny amin'i Jesosy izy, dia nankeo ivohony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany. Fa hoy izy: Na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko, dia ho sitrana aho.[Gr. voavonjy]

Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny, ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrana izy.[Gr. fandehanan'ny ràny]

Ary niaraka tamin'izay dia fantatr'i Jesosy fa nisy hery niala taminy, dia nihodina teo afovoan'ny vahoaka Izy ka nanao hoe: Iza izany nanendry ny lambako izany? Fa hoy ny mpianany taminy: Hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao, ka hoy Hianao va: Iza no nanendry Ahy?

Ary nijery manodidina Izy hizaha ny vehivavy izay efa nanao izany.

Fa raiki-tahotra sady tora-kovitra ravehivavy, satria fantany izay natao taminy, ka dia nankeo aminy izy ka niankohoka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra.

Ary hoy Izy taminy: Anaka, ny finoanao no nahasitrana anao: mandehana soa aman-tsara, ary sitràna amin'ny aretinao (Marka 5: 25-34).

Araka izany, raha vokatry ny Rao-dia sy ny fandika, miaraka amin’ireo devoly miara-miasa aminy ny aretin’ny tranon-jaza, dia tsy hisy fanafana sy fanasitranana raha tsy ny asan’I Jesosy irery ihany.

Tahaka izany ihany koa eo amin’ny lehilahy, manafika iany koa ny prostate ny devolin’ny Rao-dia sy ny fandika, ary miteraka aretina sy fahavoazana eo amin’izany taova izany: homa-miadana, fivontosana, fanaintainana eo anivon’izany taova izany. Mitarika fahamombana eo amin’ny lehilahy izany,  fahalemen’ny taovam-pananahana, ary aretina maro eo amin’ny maha-lehilahy: angatra, fivontosana na hernie. Mitarika ihany koa ny hemorroide izy.

Tahaka izay niseho tery amin’ny lohalika ihany koa, raha tsy nisy ny asa fandroahana devoly natao, dia mijanona eo amin’ny tranon-jaza sy ny prostate manapotika ireo taova ireo, ireo devoly voalaza tery aloha, fa ny devolin’ny fandika sy ny rao-dia kosa dia manohy ny diany miakatra manafika ny nono eo amin’ny vehivavy, ary ny avokavoka eo amin’ny 

lehilahy.

Mijanona eo amin’ireo taova ireo ny fandika sy ny rao-dia, ary amin’ny maha-devolin’ny homamiadana azy ireo, dia mamorona izany aretina izany, ary miteraka fanaintainana sy fivontosana, ary fahavakiana eo amin’ny nono izy, eo amin’ny vehivavy. Mahakasika ny lehilahy kosa, dia aretina any anaty amin’ny havokavoka, manapotika mangina ny taovam-pisefoana sy ny momba azy rehetra, ary mitarika ihany koa ny homamiadana, ny sempotra, ny tuberculose, ny aretim-po, ny vokatry ny fahatongavany any amin’ny faritra ambony amin’ny vatana.

Manampy azy ireo min’izany ny devolin’ny fangirifiriana sy ny fahafatesana, ary ny fiainan-tsy hita.

Koa satria, araka ny voalaza tery aloha, devoly mora roahina ireo tonga ao ireo raha mino an’I Jesosy ilay marary, dia ho mora ny fanasitranana azy.

Ahoana no ahafantarana ny faritra misy ny devoly sy ny fandika amin’ny vatan’ilay olona? Amin’ny alalan’ny vavaka sy ny Fanahy Masina, miaraka amin’ny fahamasinan’ny mpanompon’Andriamanitra, dia tokony ho fantatra hoe, aiza ho aiza izao no misy ilay aretina. Azo porofoina ihany koa izany amin’ny fanotaniana ny marary ny amin’ny faritra maharary ny amin’ny vatany. Azo anontaniana an’I Jesosy ihany koa izany amin’ny alalan’ny valim-bavaka, toy ny nofy na fahitana ohatra. Raha manonofy ohatra ilay marary na ny mpanompon’Andriamanitra, rehefa nitondra amim-bavaka, fa nokaikerin’ny bibilava eo amin’ny fen’ilay marary, dikan’izay, eo izay ny toerana misy ilay devoly. Ny fomba androahana azy, dia tahaka izao. Tendrena amin’ny rantsan-tanan’ilay mandroaka devoly amin’ny tanany havia, ny rantsan-tongatra manakaiky ny ankihibe eo amin’ny tongotra havia izay nidiran’ny rao-dia, ary ny tanana ankavanana kosa ery amin’ny faritra ambony izay efa misy ilay devoly, dia roahina miverina midina ireo devolin’ny rao-dia ireo, amin’ny aanaran’I Jesosy avy any Nazareta, miaraka amin’izay devoly hafa nanampy azy teny am-pandehanana. Atosika midina fa tsy averimberina, ary atao izay ivoahany eo amin’ny faritra izay nidirany. Toy izany ihany koa no fandroahana ny devoly fandika. Apetraka eo amin’ny tampon-tongotra ankavanana ambony ny tanan’ny mpiandry havia, ary ny tanana havanana kosa mandroaka ny devoly fandika sy ireo naman-dratsiny, midina mivoaka amin’ny toerana izay nidirany, ary dia tsy avela raha tsy mivoaka daholo. Ny mpiandry dia omen’I Jesosy famantarana ny fahafantarana ny fivoahan’ireo devoly ireo.

Ry Havana malala, be dia be ny karazana aretina ateraky ny fandika sy ny rao-dia. Ara-panahy tanteraka anefa ny fahalalana sy ny fahafantarana 

Izany, noho izany dia mitaky fahamasinana tanteraka amintsika mpanompon’Andriamanitra indrindra indrindra.

Ny mampalahelo dia izao: mpanompon’Andriamanitra maro no tratran’ireo aretina vokatry ny rao-dia sy ny fandika ireo, ary dia misy aza nindaosin’ny fahafatesana mihitsy. Ringana tokoa ny olona nohon’ny tsy fahalalana, ary na ny mpaminany sy ny mpisorona aza, dia lasan-ko babo ihany koa. Indrisy! Mampalahelo ary mampahonena, lasan-ko babo tahaka ny tamin’ny andron’ny Zanak’Isiraely fahiny indray ny zanak’Andriamanitra. Ataon’I Satana ampihimamba, nohon’ny tsy fahalalana sy ny torimasom-panahy. Jereo ange ny fomban’ny voalavo e: rehefa hihinana ny tongotry ny olona iray izy, dia tsofiny kely aloha, dia av eo kikisany moramora, dia haniny indray avy eo. Tsy henon’ilay olona mihitsy izany, ary farany dia laniny tanteraka ny faladiany manontolo.

Ry vahoakan’Andriamanitra o, mifohaza, fa akaiky ny fandringanana. Ry mpanompon’Andriamanitra o, mitsangana, ento ny sabatrao ka aringano ny fahavalo, dia ny mamabo izay mananika ny manda. Tanteraka amin’izao fotoana izao ny faminanian’I Zefania mpaminany:

 “Lozan'ny tanàna miodina sady voaloto, Dia ilay mampahory! Tsy nihaino ny feo izy, Na nino anatra; Jehovah tsy nitokiany, Andriamaniny tsy nohatoniny.

 Liona mierona ao aminy ireo lehibeny; Amboadia hariva ny mpitsarany Ka tsy mamela ho tra-maraina. [Lopa] [Na: tsy mamela taolana]

Vavana sady mpamitaka ny mpaminaniny; Mandoto izay masina ny mpisorony, Eny, mamadika ny lalàna izy.

Jehovah no marina ao afovoany, Tsy manao izay tsy marina Izy; Isa-maraina isa-maraina no amoahany ny fitsarany ho amin'ny mazava, ka tsy diso izany. Fa ny tsy marina tsy mba mahalala henatra.

Efa nahafongana firenena Aho, Rava ny tilikambo eny amin'ny zorony; Nosimbako ny lalany tsy hisy mpandeha; Rava ny tanànany, ka tsy misy olona, Eny, tsy misy mponina.

Hoy Izaho: Hatahotra Ahy tokoa ianao ka hino anatra, Dia tsy ho rava ny fonenanao, Araka izay rehetra voatendriko hamelezana anao; Kanefa nifoha maraina koa izy ka nanao Izay ratsy rehetra.[Heb. fonenany] [Heb. azy]

Koa miandrasa Ahy ianareo, hoy Jehovah, Ambara-pihavin'ny andro hitsanganako haka babo; Fa izao no kasaiko hatao: Hamory firenena sy hanangona fanjakana Aho, Hanidinako ny fahatezerako amin'ireo, dia ny firehetan'ny fahatezerako rehetra, Ka ho levon'ny afon'ny fahasaro-piaroko ny tany rehetra.

[Ny amin'ny hibebahan'ny jentilisa, sy ny hanomezam-boninahitra ny Isiraely] Fa amin'izany dia hovako ho madio ny molotry ny firenena, Hiantsoan'izy rehetra ny anaran'i Jehovah, hanompoany Azy amin'ny firaisan-kina. [Heb. soroka iray]

Avy any an-dafin'ny onin'i Etiopia no hitondrana ny mpivavaka amiko, Dia ny zanakavavin'izay naeliko, ho fanatitra ho Ahy. [Na: hitondran'ny mpivavaka amiko ... ny fanatitra ho ahy]

Amin'izany andro izany dia tsy ho menatra ianao tamin'izay nataonao rehetra, Izay nanotanao tamiko; Ka dia hesoriko aminao ireo mibitaka amim-pireharehana, Ary tsy hiavonavona eo an-tendrombohitro masina intsony ianao. Nefa hamelako olona ory sy malahelo ihany ao aminao, Ary ny anaran'i Jehovah no hialofany,

Ny sisa amin'ny Isiraely dia tsy hanao meloka na handainga, Ary tsy hisy lela mamitaka eo am-bavany; Fa hihinana sy handry izy, ka tsy hisy hanaitaitra azy.

Mihobia, ry Ziona zanakavavy; Manaova feo fifaliana, ry Isiraely; Mifalia sy miravoravoa amin'ny fonao rehetra, ry Jerosalema zanakavavy.

Jehovah efa nampitsahatra ny fitsarana anao ka nandroaka ny fahavalonao; Jehovah, Mpanjakan'ny Isiraely, no ao aminao; Tsy hahita loza intsony ianao.

Amin'izany andro izany dia holazaina amin'i Jerosalema hoe: Aza matahotra Ary aza miraviravy tanana, ry Ziona.

Jehovah Andriamanitrao no ao aminao, Mahery Izy ka hamonjy; Hiravoravo anao amin'ny fifaliana Izy; Ho sondriana amin'ny fitiavany Izy; Hifaly anao amin'ny fihobiana Izy. [Heb. hangina]

Hangoniko izay manina ny fotoam-pivavahana; Avy aminao ihany ireny, Ary itambesaran'ny latsa izy. [Na: efa lavitra] [Na: Ary mitambesatra aminy ny fandatsana anao (Heb. fandatsana azy); na: Avy taminao izay itambesaran'ny latsa ireny]

Indro, hasiako amin'Izany andro izany izay rehetra nampahory anao; Hovonjeko ny mandringa, ary hovoriko ny noroahina, Eny, hataoko ho fiderana sy ho anarana ireny izay efa nitondra henatra tany amin'ny tany rehetra. [Na: any amin'ny tany rehetra izay efa nitondrany henatra]

Amin'izany andro izany no hitondrako anareo miditra, Eny, amin'izany andro izany no hanangonako anareo; Fa hataoko ho anarana sy ho fiderana any amin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianareo, Raha hampodiko avy amin'ny fahababoana ianareo, ka ho hitan'ny masonareo izany, hoy Jehovah”

                                                      Pasteur RANDRIANARISOA Jean Aimé

22 votes. Moyenne 3.36 sur 5.

Commentaires (1)

1. RAVAOHELISOA 25/02/2020

[center][/center]Tompoko mila vavaka aho tiako hositrana ny vadiko , inona re tompoko no ataoko
Afaka mangataka mpanomponadriamanitra avy aminao ve Pasteur hametratanana ho anay
misaotra tompoko

Ajouter un commentaire
 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×